Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi'nin (EFS) etik beyanları, www.publicationethics.org adresinde bulunan Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) Davranış Kurallarına dayanmaktadır. EFS, Dergi Editörleri için COPE Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Kılavuz İlkelerini ve Temel Uygulamaları takip eder ve En İyi Uygulama İlkelerine bağlı kalmayı amaçlar. EFS güölü bir bilimsel topluluk olarak (yayıncı, editörler, yazarlar ve hakemler) bu etik ilkelere uymakla yükümlüdür.

YAYINCI SORUMLULUKLARI

Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi bağımsız, kâr amacı gütmeyen ve kendi kendine yayın yapan bir akademik dergidir. "Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi" "EFS" bundan sonra “Yayıncı”olarak tanımlanmaktadır.

Yayıncı politikalar hazırlamalı ve derginin web sitesini COPE'nin Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerine göre tasarlamalıdır.

Yayıncı, kabul edilen tüm yazıların CC BY- NC-ND lisansı altında, herhangi bir makale gönderimi, işleme ve/veya yayımlama ücreti gerektirmeden açık erişim olarak yayımlandığını kabul eder.

Yayıncı, periyodik olarak COPE'ye uygun dergi politikalarını belirlemek için editörler, yayın kurulu üyeleri ve editör yardımcıları ile çalışmayı kabul eder ve bu politikaları takip eder.

Yayıncı, editoryal bağımsızlığı garanti etmenin aynı sıra emsal değerlendirme sürecine saygı gösterir ve editoryal kararlara dahil olmayı reddeder.

Yayıncı, cildi ve sayıları zamanında yayınlamayı garanti eder.

Yayıncı, yayınlanan haritalardaki yetki iddiaları ve kurumsal bağlantı konusunda tarafsız kalacağını beyan eder.

Yayıncı, araştırma etiği, gizlilik dahil rıza ve insan ve hayvan araştırmaları için yasal gereklilikler için kurallar ve politikalar yürütür.

Yayıncı, herhangi bir sözleşmede yayıncı, editörler ve üçüncü taraflar arasındaki ilişki kurallarını yürütür, fikri mülkiyeti ve telif hakkını korur, gizliliğe saygı duyar ve editoryal bağımsızlığı destekler.

Yayıncı, yayıncıyı finansal olarak desteklese bile, hiçbir sponsorun derginin yayın politikaları ile ilgili kararlara dahil olmasına izin vermeyeceğini garanti eder.

Yayıncı, özellikle şeffaflık ve bütünlük bağlamında (örneğin, araştırma finansmanı, çıkar çatışmaları ve raporlama standartları) derginin yayın politikalarına uymayı garanti eder.

Yayıncı, özellikle itiraz ve şikayetler bağlamında derginin yayın politikalarına uymayı garanti eder.

Yayıncı, bilimsel çalışmanın bütünlüğünü korumayı garanti eder.

Yayıncı, şüphelenilen araştırma ve yayın suiistimalinin soruşturulmasından sorumlu üçüncü taraflara (hibe verenler, kurumlar vb.) yardımcı olmayı ve mümkün olduğunda bu vakaların çözümünü kolaylaştırmayı garanti eder.

Yayıncı, yayın kurulu kararlarına göre açıklamaları, düzeltmeleri ve geri çekmeleri yayınlamayı garanti eder.

EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI

Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi (EFS) editörleri bağımsızdır, editoryal inceleme süreciyle ilgili kararlar herhangi bir üçüncü taraf ajans veya hükümet politikaları tarafından belirlenmez.

EFS editörleri, makalelerin hakem değerlendirme sürecinden sorumludur ve hakemlerin ve yayın kurulu üyelerinin yorumlarına dayanarak hangi yazıların yayınlanacağına dair son kararı verir.

EFS editörleri, gönderilen makalenin editör incelemesini yazarın cinsiyeti, yaşı, ırkı, uyruğu, etnik kökeni, dini, siyasi görüşü ve kurumsal bağlantısına bakılmaksızın tamamen bilimsel değerine göre gerçekleştirir.

EFS editörleri, derginin yayın politikalarının uygulanmasından ve yürütülmesinden sorumludur.

EFS editörleri telif hakkı ihlali, intihal, iftira gibi durumlarda yayın kurulu üyelerinden komite oluşturarak süreci yönetir.

EFS editörleri, yayın kurulu üyeleri ve editör asistanları, gönderilen yazıyla ilgili herhangi bir bilgiyi ilgili yazar ve yayıncı dışında hiç kimseye açıklayamaz.

EFS baş editörü, kabul edilen yazılarla ilgili olarak dergi içeriğini zamanında yayınlama konusunda tam yetkiye sahiptir.

EFS editörleri, makaleleri ilgili araştırma alanlarında uzmanlığa sahip hakemlere atamaktan sorumludur.

EFS editörleri, gönderilen tüm yazıların, araştırmaları gönderilen yazılarla ilgili olan en az iki hakem tarafından hakem değerlendirmesinden geçmesini sağlar. Karar kesin değilse, EFS editörleri kesin bir karara ulaşmak için üçüncü bir gözden geçiren atar.

EFS editörleri, yayın kurulu üyeleri ve editör yardımcıları, gönderilen yazılardaki yayınlanmamış materyalleri ve bilgileri yazarların yazılı izni olmadan kendi araştırma amaçları için kullanamazlar.

EFS editörleri, makalelerin işlenmesinden elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirleri kişisel çıkarları için kullanamaz ve bunları gizli tutmakla yükümlüdür.

EFS editörleri, herhangi bir yazar, şirket ya da onlara bağlı kuruluşlarla rekabet, işbirliği ya da diğer ilişkilerden kaynaklanan çıkar çatışması bulunan yazıların editöryal işlemlerini yapmaktan kaçınır; bunun yerine yazıların editörlük sürecini başka bir yayın kurulu üyesinden yürütmesini istemek zorundadırlar.

EFS editörleri, yayınlanan yazılara katkıda bulunan tüm kişilerin ilgili çatışan çıkarları açıklamasını ve yayından sonra çıkar çatışması ortaya çıkarsa düzeltmeleri yayınlamasını ister. Gerekirse, geri çekme veya endişe beyanı gibi diğer uygun önlemler alınacaktır.

EFS editörleri, gönderilen bir makale veya yayınlanmış bir makale ile ilgili etik kaygılar ortaya çıktığında, yayınlanan makalelerin bütünlüğünü düzeltmeler ve geri çekmelerle korur.

EFS editörleri, hakemlerin ve editoryal suistimallerin takibinden sorumludur. Gönderilen veya yayınlanan makalelerle ilgili etik şikayetler sunulduğunda, EFS editörleri derginin politikaları doğrultusunda önlemler almalıdır.

EFS editörleri, yayınlandıktan yıllar sonra ortaya çıkmış olsa bile bildirilen her etik dışı yayın eylemini araştıracaktır. Etik dışı ihlalin haklı bir nedeni varsa, geri çekme veya düzeltme kuralları uygulanarak dergide yayımlanır.

EFS editörleri, suiistimalden şüphelenilen vakalarla uğraşırken COPE Akış Şemalarını takip eder.

EFS editörleri, yayın kurulu üyeleri ve editör asistanları orijinal yazılarını EFS'ye gönderebilirler, ancak kendi yazıları için hakem değerlendirmesine ve editoryal karar verme sürecine dahil olamayacaklarını bilmeleri gerekir. Bu durumda, yayıncı EFS editörleri, yayın kurulu üyeleri ve editör asistanlarının el yazmaları için hakem değerlendirmesini ve editoryal karar verme sürecini bağımsız olarak yürütmesi için bir konuk editör seçer. Yayıncı, EFS personelinin el yazmalarının nasıl yürütüleceği konusunda durumu okuyuculara açık bir şekilde (örneğin, makaledeki veya derginin web sitesindeki bir dipnot, son not aracılığıyla) belirtir. EFS anlaşmazlıklarla karşılaştığında COPE Yönergelerini izler.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI

Hakem değerlendirmesi, yayınlanmadan önce yazıların kalitesini değerlendirmek için kullanılan süreçtir. Bu nedenle, araştırma alanları gönderilen makaleyle ilgili olan bağımsız araştırmacılar, editörlerin makalenin EFS'de yayınlanıp yayınlanmayacağına karar vermelerine yardımcı olmak için makaleleri geçerlilik, orijinallik ve önem açısından değerlendirmelidir.

EFS hakemleri, yazarın cinsiyeti, yaşı, cinsel yönelimi, ırkı, vatandaşlığı, etnik kökeni, dini, siyasi görüşü ve kurumsal bağlantısı ne olursa olsun, tüm makalelerin bilimsel içeriğine dayalı olarak tarafsız bir şekilde incelendiğini kabul etmelidir.

EFS hakemlerinden, atanan yazı için inceleme talebini reddetmek için herhangi bir çıkar çatışması ortaya çıkarsa sorumlu editörü bilgilendirmesi beklenir.

EFS gözden geçirenleri, incelemelerinde yapıcı ve objektif olduklarını kabul etmeli, düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan ve iftira niteliğinde veya aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmaktan kaçınmalıdır.

EFS hakemleri, araştırma uzmanlık alanlarına giren makaleleri zamanında incelediklerini kabul etmelidir.

EFS hakemleri, incelenen yazılardan elde edilen ayrıcalıklı bilgileri veya fikirleri kendi kişisel avantajları/dezavantajları için veya başkalarını itibarsızlaştırmak için kullanamazlar.

EFS hakemleri, makalelerle ilgili tüm bilgilerin gizli tutulduğunu kabul etmelidir.

EFS hakemleri, ayrıntılı değerlendirme raporunun dergi yönetim sistemi aracılığıyla EFS editörleriyle gizli bir şekilde paylaşılması gerektiğini onaylamalıdır.

EFS hakemleri, gönderilen makaleler için aşağıdaki dört kararı belirtebilir:

Yayın için Kabul Et
Gerekli Revizyonlar (Küçük revizyonlarla kabul edin: Revizyonlar editörler tarafından kontrol edilir)
İnceleme İçin Tekrar Gönder (Büyük revizyonlar: İkinci tur için incelenecektir)
Reddet (Yayınlanması önerilmez)
Başka Yere Gönder (Dergi kapsamında değildir: Red)


Hakemlerin kararına göre üçüncü veya dördüncü hakem atanabilir. Böyle bir durumda, aynı inceleme süreci gerçekleştirilir.

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

Yazarlık için EFS kriterlerini karşılayan herkes yazar olarak listelenmelidir. EFS, tüm yazarların EFS'ye gönderilen makalelerin içeriği için kamu sorumluluğunu üstlenmesini beklemektedir. Tüm yazarların katkıları, makalenin "Beyanlar" bölümünde açıklanmalıdır. Makalenin gönderimini, içeriğini ve yazarlığını bildiklerinden ve onayladıklarından emin olmak için gönderim sırasında tüm yazarlarla e-posta yoluyla iletişime geçilmelidir.

Yazarlar, gönderilen yazıların intihal olmadığını, yayınlanmadığını, orijinal olmadığını ve aynı zamanda başka bir yere gönderilmediğini doğrulamalıdır.

Yazarlar, intihal, telif hakkı ihlali veya diğer ihlallere karşı tam sorumluluk aldıklarını onaylamalıdır. Bu nedenle, yazılarında üçüncü şahıslara ait telif hakkı olan materyaller, telif hakkı bulunan tablolar, şekiller, şekiller veya başka bir yerde yayınlanmış alıntılar veya başka çalışmalar varsa, bunların izin veya onay almaları ve gönderi sırasında bir kapak yazısı ile yayın kuruluna açıkça beyan etmeleri gerekir. .

Yazarlar, araştırmaları insan ve hayvan deneklerini içeriyorsa, onay ve etik onay almış ve etik mevzuata uymuş olmalı ve etik ilkeleri nasıl uyguladıklarını dipnot olarak veya yöntem bölümünde beyan etmelidirler.

Yazarlar, her yazar için olası bir çıkar çatışmasını açıkça beyan etmelidir.

Yazarlar, tamamlanmış/yazılmış makalelerini dürüstçe, açık bir şekilde ve tahrifat, uydurma veya uygunsuz veri manipülasyonu olmaksızın sunmalıdır. Yazarlar, araştırma yöntemlerini açık bir şekilde sunmalıdır, böylece araştırmacılar sonuçları doğrulayabilir ve etik olmayan davranışlara yol açan yanlış veya kasten yanlış beyanlarda bulunmaz.

Yazarlardan, editoryal inceleme için gönderime ilişkin ham verileri sağlamaları istenebilir ve her halükarda, bu tür verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre boyunca saklamaya hazır olmalıdır.

Yazarlar, yalnızca etik ve sorumlu bir şekilde hazırlanmış ve derginin yayın politikalarına ve kapsamına uygun yazılar göndermelidir.

Yazarlar, makalenin geliştirilmesinde veri/destek/finansal gibi kaynakların kullanıldığını kabul etmelidir. Bu kaynaklar, araştırmayı büyük ölçüde destekleyen fikir ve uzmanlık sağlayan Grant Maker, Vakıf veya kurumlar olarak tanımlanabilir.

Yazarlar, makaleleri yayınladıktan sonra herhangi bir hata veya yanlışlık görürlerse EFS editörlerini bilgilendirmeleri gerektiğini kabul etmelidir.

Yazarlar makalelerini aynı anda yalnızca bir dergiye göndermelidir. Yazarlar, aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermenin etik olmayan bir yayın davranışı oluşturduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu bilmelidirler.

Yazarlar, Yayıncının yayınlanan yazıları dağıtmak için tüm telif haklarını koşulsuz ve süresiz olarak elinde tuttuğunu onaylamalıdır.

Yazarlık ve Katkıda Bulunma

Tüm yazarların rolleri, makalelerdeki "Beyanlar" bölümünde tanımlanmalı ve gönderi, içeriği ve yazarlığının farkında olduklarından ve onayladıklarından emin olmak için gönderim sırasında iletişime geçilmelidir.

Yazarların sırası, makalenin katkılarına dayanmalıdır. Yazarlık, akademik pozisyona veya diğer güç göstergelerine göre sıralanmamalıdır. Katkıda bulunan tüm yazarlar, yazma sürecine katkı sırasına göre kredilendirilmelidir.

Fikri bir çıktının üretilmesine katkıda bulunan herkes yazar olarak listelenmeye hak kazanır. "Hayalet" yazarlığa izin verilmemeli ve araştırmaya veya yazılı çıktılarına doğrudan katkıda bulunmamış kişilerin yazar olarak listelenmesi kabul edilemez.

Araştırma ve çıktılarında tüm yazarların durumu ve kurumsal konumu görünür kılınmalıdır.

Yazarlar, araştırmaya doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunan kuruluşlar veya sponsorlar gibi mali veya ayni tüm dış kaynakları kabul etmek ve bunlara atıf yapmak konusunda temel bir yükümlülüğe sahiptir.

Yazarlar, yayımlanmak üzere gönderdikleri makale veya kitapların yayın tarihçesini açıklamalıdır. Mevcut bir makale veya kitap, içerik ve format olarak daha önce yayınlanmış bir makaleye önemli ölçüde benziyorsa, bu not edilmeli ve önceki yayının yeri belirtilmelidir.

Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi (EFS) yazarları arasında anlaşmazlıklarla karşılaştığında EFS, Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) rehberliğini izler—görmek için buraya ve buraya tıklayabilirsiniz.

 

Loading...