Uluslararası Ticarette İhracat ve Marka Değeri

Uluslararası Ticarette İhracat ve Marka Değeri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10372055

Anahtar Kelimeler:

Brand Finance, İhracat, Marka Değeri

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı Brand Finance Global-500’de marka değeri ve sayılarında öne çıkan ülkelerin marka değerleri ve ihracat durumlarını incelemektir.

Tasarım/veri/metodoloji – Araştırma, 2019-2023 yılları arası Brand Finance Global-500 raporlarındaki markalar ile 2018-2022 yılları arası ülkelerin ihracat rakamlarını kapsamaktadır. Üç aşamada ülkelerin marka değerleri ve ihracat durumları araştırmada incelenmiştir. İlk aşamada söz konusu Brand Finance Global-500 raporlarındaki ülkelerin yıllar itibariyle marka sayıları ve değerleri, ikinci aşamada ihracat değerleri, üçüncü aşamada ülkelerin toplam marka ve ihracat değerleri karşılaştırılmıştır.

Bulgular – Araştırma sonucunda Amerika’nın marka sayıları ve değerinde, Çin’in ise ihracatta önde gelen ülkeler arasında olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda marka sayıları ve değerinin ülkelerin ihracat değerlerinden farklı oranlara sahip olduğu görülmüştür. Aynı zamanda ülkelerin marka ve ihracat değerleri 2020 yılına kadar büyük oranda azalırken, sonrasında bu değerlerin önemli ölçüde artması dikkat çekmektedir.

Özgünlük/değer – Bu araştırmayı Brand Finance Global-500’deki ülkelerin marka sayı ve değerleri temel alınarak  ihracat değerleriyle karşılaştırılması farklı kılmaktadır.

Referanslar

Aaker, D.A. (1992). The Value of Brand Equity. Journal of Business Strategy, 13(4), 27-32. https://doi.org/10.1108/eb039503

Abdul-Talib, A-N., Zakaria, N. & Abdul-Latif, S-A. (2021). Multidisciplinary Perspectives on Cross-Border Trade and Business-Branding Through Online Social Networks: Impacts on Export Markets (e-kitap), IGI Global.

Aghazadeh, H., Beheshti Jazan Abadi, E. & Zandi, F. (2022). Branding advantage of agri-food companies in competitive export markets: a resource-based theory. British Food Journal, 124(7), 2039-2060. https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2021-0952

Alkara, İ. (2018). Bilecik İli Seramik Ürünlerinin İhracat ve Markalaşma Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Final Raporu, Bilecik.

Azadi, A. & Fallahi, K. (2018). The Effect of Brand Management System on Performance of Companies (Case Study: Office Furniture Production and Exporting Companies). Science Arena Publications International journal of Business Management, 3(1), 69-75.

Baysel, B. & Güneren Genç, R. (2023). The Effect of Export on Brand Values: Panel Tobit Approach. Journal of International Trade, Logistics and Law, 9(1), 117-123.

Brand Finance Global 500 (2019). Global 500. The Annual Report on The World’s Most Valuable Brands.

Brand Finance Global 500 (2020). Global 500. The Annual Report on The World’s Most Valuable Brands.

Brand Finance Global 500 (2021). Global 500. The Annual Report on The World’s Most Valuable Brands.

Brand Finance Global 500 (2022). Global 500. The Annual Report on The World’s Most Valuable Brands.

Brand Finance Global 500 (2023). Global 500. The Annual Report on The World’s Most Valuable Brands.

Çelik, P. (2005). Markalaşmanın Türkiye İhracatı Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çelik, K A., Danacı, T., & Onay, M. (2015). Uluslararasılaşmanın Markalaşmadaki İtici Gücü: İnci Akü Üzerine Bir Çalışma. Öneri Dergisi, 11(43), 47-69. https://doi.org/10.14783/od.v11i43.5000070102

Çınar, H., Yıldırım, K. & Karataş, H. (2021). Türkiye mobilya sektörüne ilişkin ithalat ve ihracat değerleri ile tasarım, patent ve marka tescil sayılarının analizi. IDA: International Design and Art Journal, 3(2), 246-257.

Durmuşkaya, S., & Ersoy, A. Y. (2016). Fikri mülkiyet haklarının ihracat gelirleri üzerindeki etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 798-808. https://doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3599

Farahmand, N. F. & Dabaghafrouz, R. (2012). Effect of National Brand Equity on Export. International Journal of Computer Applications, 48(1), 4-10.

Kara, A., Bayazıt, D. Z., & Yıldırım, F. (2022). Ulus Markalaşmasının Değişen Ekonomik Boyutları ve Ülkelere Kattığı Değer. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(45), 1113-1136. https://doi.org/10.46928/iticusbe.1095634

Kılıç, S., & Çınar, R. (2014). Yerel Tekstil Ve Hazır Giyim İşletmelerinin Orijinal Marka Üretim Düzeyi ve İhracat Performanslarında Orijinal Tasarım Üretiminin Rolü: Çorum Tekstil Sektörü’ndeki İşletmelere Yönelik Bir Uygulama. Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 165-191. https://doi.org/10.17065/huiibf.18492

Kırıcı, N. (2018). İncir İhracatını Etkileyen Faktörler: Aydın Örneği. İktisadi ve İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3(6), 123-138. https://doi.org/10.25204/iktisad.375738

Mete, M, Bozgeyik, Y. & Bilge, T . (2017). The Effect of Branding Level of Firms in the Carpet Exportation Sector on Economic Performance. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 646-663. https://doi.org/10.21547/jss.309256

Moghimi, B. (2023). The Role of The Brand in The Development of Cosmetic Export in Galata and Nişantaşı Districts of İstanbul, Türkiye. Russian Law Journal, 10, 650-656.

Pyper, K., Doherty, A.M., Gounaris, S. & Wilson, A. (2020). Investigating international strategic brand management and export performance outcomes in the B2B context. International Marketing Review, 37(1), 98-129. https://doi.org/10.1108/IMR-02-2019-0087

Selek, A. & Cura, F. (2022). Marka Bilinirliğinin İhracat Performansına Etkisi: Konya İlinde Bir Uygulama. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(3), 1192-1204.

Sipahi, G. A. & Onay, M. (2017). Yerellikten İhracata Giden Yolda Başarılı Pazarlama Uygulamaları: İzmir Markalarına Örnekler. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5(5), 167-177. https://doi.org/10.25272/j.2147-7035.2017.5.5.14.

Spyropoulou, S., Skarmeas, D. & Katsikeas, C.S. (2011), An examination of branding advantage in export ventures. European Journal of Marketing,45(6), 910-935. https://doi.org/10.1108/03090561111119967

Şeker, A. & Danacı Ünal, T. (2021). İhracat ve İnovasyon Temelli Markalaşma İlişkisi: Türkiye Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(4), 995-1006. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.767899

Tarkan Erbaş, E., & Artukoğlu, M. (2017). Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(2), 177-185. https://doi.org/10.20289/zfdergi.387250

Taylan, E., İsmail, E., Güler Gümüş, S. & Akyüz, Y. (2017). Turquality Markalaşma Programı: Gıda İşletmelerinin Profili. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(2), 197-205. https://doi.org/10.20289/zfdergi.387291

Trade Map (2023). Trade statistics for international business development. https://www.trademap.org/Index.aspx (10.09.2023)

Turquality (2023). http://www.turquality.com/hakkimizda/turquality-nedir (28/11/2023)

Ulutaş, K., & Yıldırım, F. (2020). Ülkelerin Rekabet Üstünlüğü Geliştirmesi: Marka Güç Endeksi Çalışması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 635-653.

Vurdu, S. A. (2019). İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Marka Teşviğinin Uluslararası Pazarlama Performansına Etkisi Elektrik Elektronik Sektöründe TURQUALITY® Desteği Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul.

Žugıć, J., Perazıć, M. & Konatar, A. (2017). Impact of Export Plant Products In Brandıng of The Country. Agriculture & Forestry, 63(2), 121-130. https://doi.org/10.17707/AgricultForest.63.2.10

Yayınlanmış

2023-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

Koçan, M. (2023). Uluslararası Ticarette İhracat ve Marka Değeri. Journal of Economics Finance and Sustainability, 1(1), 22–31. https://doi.org/10.5281/zenodo.10372055
Loading...